Navrhovať a zlepšovať

Chceš získavať skúsenosti skutočnou prácou v špičkovom kolektíve?
Máme pre teba miesto.
Zobraziť zoznam pozícií

Čo ťa čaká?

Vieme, že aj tie najlepšie služby, produkty či procesy sa dajú posúvať ešte ďalej. Pridaj sa do tímu, v ktorom budeš môcť uplatniť nielen svoje nápady na zlepšenie, ale aj vlastné skúsenosti a know-how. Zjednoduš život svojim kolegom nápadmi a aktívnym poradenstvom. Pomáhaj riešiť interné problémy a neváhaj podávať návrhy na zlepšenie. Tvoje skúsenosti a špecializácia môžu prispieť k zefektívneniu fungovania a zlepšeniu celej škály procesov.

Práca v tejto oblasti je pre teba vhodná, ak…

… sú ti blízke proklientská orientácia a proaktivita a vieš, akú cenu majú skúsenosti a špecializácia v rôznych odboroch, ktoré nesúvisia primárne s bankovníctvom.

Typické pracovné pozície

 • HR Business Partner
  Človek na tejto pozícii nastavuje a riadi HR stratégie jednotlivých útvarov banky. Denne komunikuje s manažérmi, má na starosti nábor, je partnerom pri vyhľadávaní talentov, poskytuje poradenstvo a v neposlednom rade sa zúčastňuje na tvorbe a neskôr aj riadení projektov zameraných na HR tematiku.
 • Právnik
  Najdôležitejšou úlohou právnika je koncipovať zmluvy, poskytovať právnu podporu v oblasti bankových produktov a vypracúvať právne stanoviská, rozbory a analýzy. Zúčastňuje sa rokovaní s internými a externými klientmi, zastupuje banku v konaní s tretími osobami. Právnik má možnosť preniknúť do zákulisia prípravy zmlúv v rôznych oblastiach.
 • Sourcer
  Zodpovedá za vývoj a realizáciu obstarávacích stratégií pri nákupe tovarov a služieb v súlade s obchodnými cieľmi banky. Robí prieskum trhu v pridelených kategóriách tovarov a služiebm, získava a analyzujeo trendoch správania sa dodávateľov v trhovom prostredí, aplikuje najlepšie praktiky a využíva možnosti na dosiahnutie najlepších obchodných podmienok pre banku. V spolupráci s biznismenmi pripravuje a realizuje obstarávacie stratégie.
 • Auditor
  Zodpovedá za priebeh plánovaných a mimoriadnych auditov a kontrol v súlade so stratégiou banky a príslušného odboru. Spolupracuje pri tvorbe stanovísk k pripravenosti banky na vykonávanie nových druhov obchodov z hľadiska riadenia rizík. Audity, ktoré zastrešuje, sú zamerané na oblasť zmierňovania kreditného rizika. Dôležitou úlohou pri práci audítora je poskytovať poradenstvo a konzultácie.

Sme #prirodzenenajlepsi,
lebo sú tu s nami: